Pokémon Go GIFs (K Pokémon)

Pokémon GIF Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kabuto

Pronounced: ka-BOO-toe

Type: Rock/Water

Region: Alola/Kanto

Pokédex #: 140

Kabutops

Pronounced: KA-boo-tops

Type: Rock/Water

Region: Alola/Kanto

Pokédex #: 141

Kadabra

Pronounced: kuh-DAB-ra

Type: Psychic

Region: Alola/Kalos/Kanto

Pokédex #: 64

Kakuna

Pronounced: kah-KOO-na

Type: Bug/Poison

Region: Kalos/Kanto

Pokédex #: 14

Kangaskhan

Pronounced: KANG-gas-con

Type: Normal

Region: Alola/Kalos/Kanto

Pokédex #: 115

Karrablast

Pronounced: KAIR-ruh-blast

Type: Bug

Region: Kalos/Unova

Pokédex #: 588

Kingdra

Pronounced: KING-dra

Type: Dragon/Water

Region: Johto/Kalos

Pokédex #: 230

Kingler

Pronounced: KING-lur

Type: Water

Region: Kanto

Pokédex #: 99

Kirlia

Pronounced: KERL-lee-ah

Type: Psychic/Fairy

Region: Hoenn/Kalos

Pokédex #: 281

Klang

Pronounced: KLANG

Type: Steel

Region: Unova

Pokédex #: 600

Klink

Pronounced: KLEENK

Type: Steel

Region: Unova

Pokédex #: 599

Klinklang

Pronounced: KLEENK-klang

Type: Steel

Region: Unova

Pokédex #: 601

Koffing

Pronounced: KOFF-ing

Type: Poison

Region: Kanto

Pokédex #: 109

Krabby

Pronounced: KRAB-ee

Type: Water

Region: Kanto

Pokédex #: 98

Kricketot

Pronounced: KRICK-eh-tot

Type: Bug

Region: Sinnoh

Pokédex #: 401

Kricketune

Pronounced: KRICK-eh-toon

Type: Bug

Region: Sinnoh

Pokédex #: 402

Krokorok

Pronounced: KRAHK-oh-rahk

Type: Ground/Dark

Region: Alola/Kalos/Unova

Pokédex #: 552

Krookodile

Pronounced: KROOK-oh-dyle

Type: Ground/Dark

Region: Alola/Kalos/Unova

Pokédex #: 553

Kyogre

Pronounced: kai-OH-gurr

Type: Water

Region: Hoenn

Pokédex #: 382

Kyurem

Pronounced: KYOO-rem

Type: Dragon/Ice

Region: Unova

Pokédex #: 646

Pokémon GIF Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z