Pokémon Go GIFs (E Pokémon)

Pokémon GIF Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eevee

Pronounced: EE-vee

Type: Normal

Region: Alola/Kalos/Kanto

Pokédex #: 133

Eelektrik

Pronounced: ee-LEK-trik

Type: Electric

Region: Unova

Pokédex #: 603

Eelektross

Pronounced: ee-LEK-trahs

Type: Electric

Region: Unova

Pokédex #: 604

Ekans

Pronounced: ECK-kins

Type: Poison

Region: Alola/Kalos/Kanto

Pokédex #: 23

Electabuzz

Pronounced: eh-LECK-ta-buzz

Type: Electric

Region: Alola/Kanto

Pokédex #: 125

Electivire

Pronounced: el-LECT-uh-vire

Type: Electric

Region: Alola/Sinnoh

Pokédex #: 466

Electrike

Pronounced: eh-LEK-trike

Type: Electric

Region: Alola/Hoenn/Kalos

Pokédex #: 309

Electrode

Pronounced: ee-LECK-trode

Type: Electric

Region: Kalos/Kanto

Pokédex #: 101

Elekid

Pronounced: EL-eh-kid

Type: Electric

Region: Alola/Johto

Pokédex #: 239

Elgyem

Pronounced: ELL-jee-ehm

Type: Psychic

Region: Alola/Unova

Pokédex #: 605

Emboar

Pronounced: EHM-bohr

Type: Fire/Fighting

Region: Unova

Pokédex #: 500

Emolga

Pronounced: ee-MAHL-guh

Type: Electric/Flying

Region: Alola/Kalos/Unova

Pokédex #: 587

Empoleon

Pronounced: em-POH-lee-on

Type: Water/Steel

Region: Sinnoh

Pokédex #: 395

Entei

Pronounced: EN-tay

Type: Fire

Region: Johto

Pokédex #: 244

Escavalier

Pronounced: ess-KAV-a-LEER

Type: Bug/Steel

Region: Kalos/Unova

Pokédex #: 589

Espeon

Pronounced: ESS-pee-on

Type: Psychic

Region: Alola/Johto/Kalos

Pokédex #: 196

Espurr

Pronounced: ESS-purr

Type: Psychic

Region: Kalos

Pokédex #: 677

Excadrill

Pronounced: EKS-kuh-dril

Type: Ground/Steel

Region: Unova

Pokédex #: 530

Exeggcute

Pronounced: ECKS-egg-cute

Type: Grass/Psychic

Region: Alola/Kalos/Kanto

Pokédex #: 102

Exeggutor

Pronounced: ecks-EGG-u-tore

Type: Grass/Psychic

Region: Kalos/Kanto

Pokédex #: 103

Exeggutor (Alolan)

Pronounced: ecks-EGG-u-tore

Type: Grass/Dragon

Region: Alola

Pokédex #: 103

Exploud

Pronounced: ecks-PLOWD

Type: Normal

Region: Hoenn/Kalos

Pokédex #: 295

Pokémon GIF Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z