Pokémon Go GIFs (L Pokémon)

Pokémon GIF Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lairon

Pronounced: LAIR-ron

Type: Steel/Rock

Region: Hoenn/Kalos

Pokédex #: 305

Lampent

Pronounced: LAM-pent

Type: Ghost/Fire

Region: Kalos/Unova

Pokédex #: 608

Landorus (Incarnate)

Pronounced: LAN-duh-rus

Type: Ground/Flying

Region: Unova

Pokédex #: 645

Landorus (Therian)

Pronounced: LAN-duh-rus

Type: Ground/Flying

Region: Unova

Pokédex #: 645

Lanturn

Pronounced: LAN-turn

Type: Water/Electric

Region: Alola/Johto/Kalos

Pokédex #: 171

Lapras

Pronounced: LAP-rus

Type: Water/Ice

Region: Alola/Kalos/Kanto

Pokédex #: 131

Larvitar

Pronounced: LAR-vuh-tar

Type: Rock/Ground

Region: Alola/Johto/Kalos

Pokédex #: 246

Latias

Pronounced: LAT-ee-ahs

Type: Dragon/Psychic

Region: Hoenn

Pokédex #: 380

Latios

Pronounced: LAT-ee-ose

Type: Dragon/Psychic

Region: Hoenn

Pokédex #: 381

Leafeon

Pronounced: LEAF-ee-on

Type: Grass

Region: Alola/Kalos/Sinnoh

Pokédex #: 470

Leavanny

Pronounced: lee-VAN-nee

Type: Bug/Grass

Region: Unova

Pokédex #: 542

Ledian

Pronounced: LEH-dee-an

Type: Bug/Flying

Region: Alola/Johto/Kalos

Pokédex #: 166

Ledyba

Pronounced: LEH-dee-bah

Type: Bug/Flying

Region: Alola/Johto/Kalos

Pokédex #: 165

Lickilicky

Pronounced: LICK-ee-LICK-ee

Type: Normal

Region: Alola/Kalos/Sinnoh

Pokédex #: 463

Lickitung

Pronounced: LICK-it-tung

Type: Normal

Region: Alola/Kalos/Kanto

Pokédex #: 108

Liepard

Pronounced: LY-purd

Type: Dark

Region: Kalos/Unova

Pokédex #: 510

Lileep

Pronounced: lil-LEEP

Type: Rock/Grass

Region: Alola/Hoenn

Pokédex #: 345

Lilligant

Pronounced: LIL-lih-gunt

Type: Grass

Region: Alola/Unova

Pokédex #: 549

Lillipup

Pronounced: LIL-ee-pup

Type: Normal

Region: Alola/Unova

Pokédex #: 506

Linoone

Pronounced: line-NOON

Type: Normal

Region: Hoenn/Kalos

Pokédex #: 264

Linoone (Galarian)

Pronounced: line-NOON

Type: Dark/Normal

Region: Galar

Pokédex #: 264

Litleo

Pronounced: LIT-lee-oh

Type: Fire/Normal

Region: Alola/Kalos

Pokédex #: 667

Litwick

Pronounced: LIT-wik

Type: Ghost/Fire

Region: Kalos/Unova

Pokédex #: 607

Lombre

Pronounced: LOM-brey

Type: Water/Grass

Region: Hoenn/Kalos

Pokédex #: 271

Lopunny

Pronounced: LAH-pun-nee

Type: Normal

Region: Alola/Sinnoh

Pokédex #: 428

Lotad

Pronounced: LOW-tad

Type: Water/Grass

Region: Hoenn/Kalos

Pokédex #: 270

Loudred

Pronounced: LOUD-red

Type: Normal

Region: Hoenn/Kalos

Pokédex #: 294

Lucario

Pronounced: loo-car-ee-oh

Type: Fighting/Steel

Region: Alola/Kalos/Sinnoh

Pokédex #: 448

Ludicolo

Pronounced: LOO-dee-KO-low

Type: Water/Grass

Region: Hoenn/Kalos

Pokédex #: 272

Lugia

Pronounced: LOO-gee-uh

Type: Psychic/Flying

Region: Johto

Pokédex #: 249

Lumineon

Pronounced: loo-MIN-ee-on

Type: Water

Region: Alola/Sinnoh

Pokédex #: 457

Lunatone

Pronounced: LOO-nuh-tone

Type: Rock/Psychic

Region: Hoenn/Kalos

Pokédex #: 337

Luvdisc

Pronounced: LOVE-disk

Type: Water

Region: Alola/Hoenn/Kalos

Pokédex #: 370

Luxio

Pronounced: LUCKS-ee-oh

Type: Electric

Region: Sinnoh

Pokédex #: 404

Luxray

Pronounced: LUCKS-ray

Type: Electric

Region: Sinnoh

Pokédex #: 405

Pokémon GIF Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z